Overhandiging manifest ‘Over Informatie Gesproken’

Maatschappelijke coalitie helpt overheid bij verbetering informatierelatie.

Tijdens het ECP Jaarfestival 2022 is het manifest Over Informatie Gesproken overhandigd. Met dit manifest verklaren maatschappelijke organisaties en bedrijven dat ze de overheid willen helpen bij het verbeteren van de informatierelatie. ‘Aan een relatie werken doe je samen’, aldus de ambassadeur Eppo van Nispen tot Sevenaer.

Lucas Lombaers, directeur van het rijksbrede programma Open Overheid, nam het manifest ‘Over Informatie Gesproken’ in ontvangst uit handen van Eppo van Nispen tot Sevenaer. Lombaers geeft aan blij te zijn dat diverse maatschappelijke organisaties, ICT-bedrijven en wetenschappers mee willen doen aan het herstellen van vertrouwen. Er is steeds meer de roep om te weten wat de maatschappelijke behoefte is aan informatie en hoe de overheid daar het beste op kan inspelen. Lombaers staat aan het hoofd van een groot programma gericht op een open overheid, door het verbeteren van de informatiehuishouding van de rijksoverheid en het openbaar maken van overheidsinformatie. “Voor alle zeven oplossingsrichtingen in het manifest geldt dat er momenteel al heel veel gaande is en er volop ambities, initiatieven of ideeën zijn. Zaak lijkt dus vooral om slim te verbinden en ervoor te zorgen dat we elkaar weten te vinden en betrekken. Het is heel mooi dat we daar nu gezamenlijk een flinke stap in zetten.”

De maatschappelijke organisaties benadrukken in het manifest dat de burger meer centraal moet staan en wil daar graag aan bijdragen. “Niet voor de maatschappij denken maar in nauwe samenwerking”, aldus de partners. Eerder dit jaar maakte de coalitie al een publieksbrochure over de Wet open overheid en is de Transparantieprijs Over Informatie Gesproken uitgereikt, voor het beste voorbeeld van betere openbaarmaking. De coalitie wil oplossingen aandragen om de onderlinge informatierelatie duurzaam toegankelijk en open te maken en de menselijke maat leidend te maken.
Enkele voorstellen uit het manifest zijn: de burger is eigenaar van zijn eigen informatie, organiseer een dialoog over informatiebehoeften, zorg voor een gelijkwaardige informatiepositie van burgers en pas de ambtelijke eed aan.

Overhandiging manifest door Eppo Van Nispen tot Sevenaer aan Lucas Lombaers
Overhandiging manifest door Eppo Van Nispen tot Sevenaer aan Lucas Lombaers

“Ik ben er trots op dat er in een jaar tijd flinke stappen zijn gezet en er nu een manifest ligt waarmee de coalitie zich verder kan manifesteren en uitbreiden.”

Eppo van Nispen tot Sevenaer
Ambassadeur van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken
Directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Informatierelatie weer in balans brengen

De afgelopen decennia is er tussen overheden, bedrijven en burgers een disbalans ontstaan in de toegang tot informatie. Dit kwam tot uitdrukking in misstanden, zoals bij de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Met een groeiend wantrouwen tot gevolg. Om het vertrouwen tussen burger, overheid en bedrijfsleven te herstellen, zet de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken zich in voor een (digitale) samenleving waarin de burger centraal staat.

Samenwerken aan oplossingen

Co-creatie, het betrekken van stakeholders en het benutten van de coalitie als platform voor (maatschappelijke) vraagstukken zijn raakvlakken tussen de coalitie en het Actieplan Open Overheid. Ook inhoudelijk zijn er veel onderwerpen waarop de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken en het Programma Open Overheid kunnen samenwerken. De intentie is dan ook uitgesproken om gezamenlijk op te trekken bij het oplossen van de knelpunten op het gebied van informatievoorziening.

De maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken

De maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken maakt zich hard voor een samenleving waarin burgers en overheid een gelijkwaardige informatierelatie hebben. Een relatie waarin alle partijen weten wat hun rechten en plichten zijn, deze nakomen, in gezamenlijkheid werken aan een goede informatievoorziening en zo bijdragen aan een sterke democratie. De maatschappelijke coalitie wil het gesprek tussen burgers en overheid op gang brengen. De coalitie bestaat uit maatschappelijke organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties die meer openbaarmaking tot hun taak hebben.

Programma Open Overheid

Naar aanleiding van de Kinderopvangtoeslagaffaire heeft het kabinet een breed pakket aan maatregelen genomen om tot een betere informatiehuishouding te komen en veel meer informatie te delen met het parlement en het publiek. Het kabinet heeft het programma Open Overheid in het leven geroepen om te zorgen dat al deze maatregelen samenhangen. “Als Open Overheid zijn wij de verbindende schakel tussen alle activiteiten. Namens alle ministeries zorgen wij voor de samenhang tussen en realisatie van activiteiten van rijksorganisaties om de manier waarop we met overheidsinformatie omgaan te verbeteren. Samen met alle ministeries werken we stap voor stap aan een open overheid. Concreet voerden we dit jaar de beslisnota’s in die bij elk kamerstuk worden meegezonden. Ook zijn de agenda en de besluiten van de ministerraad inmiddels openbaar. Hierdoor kun je beter zien hoe besluitvorming tot stand is gekomen.”, aldus Lucas Lombaers.

Ondertekening door betrokken partijen

Het manifest werd overhandigd tijdens de sessie ‘Informatiepositie van de burger versterken’. Deze sessie stond in het teken van het centraal stellen van de burger in de huidige (digitale) samenleving, wat er op dat gebied al in gang is gezet en waar nog verbetering mogelijk is. Aansluitend was er voor geïnteresseerde en betrokken partijen de mogelijkheid het manifest te tekenen en de voorgestelde acties te steunen.

Lees hier het manifest ‘Over Informatie Gesproken’.

Video: Eppo van Nispen tot Sevenaer tijdens het ECP Jaarfestival 2022 over de ondertekening van het manifest Over Informatie Gesproken

 

Ga naar de inhoud