Actieplan Open Overheid 2023-2027 naar de Tweede Kamer

Het Actieplan Open Overheid 2023-2027 is vandaag door de demissionaire minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd naar de Tweede Kamer. Het overkoepelende thema van dit vijfde actieplan is ‘Open voor iedereen’. Daarmee willen alle betrokkenen bij het actieplan bijdragen aan een opener overheid. Onder andere door te werken aan een cultuuromslag binnen overheidsorganisaties en burgers actief mee te laten denken. De maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan het actieplan.

Nederland is sinds 2011 lid van het Open Government Partnership (OGP), een mondiaal samenwerkingsverband dat zich richt op het bevorderen van een open en responsieve overheid. Als lid van het OGP is Nederland verplicht om een nationaal Actieplan Open Overheid op te stellen. Het Actieplan moet ertoe bijdragen dat overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties en burgers samenwerken aan een opener overheid. Een opener overheid is een effectievere en uiteindelijk ook efficiëntere overheid, die burgers en maatschappelijke organisaties in een goede informatiepositie zet om gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. In het actieplan staan de ambities van het kabinet en andere actiehouders beschreven.

Het actieplan bouwt voort op eerdere inspanningen om tot een open overheid te komen en omvat 17 actiepunten binnen de 7 thema’s van het manifest “Over Informatie Gesproken” van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken. Ze omvatten onder andere het verbeteren van de toegankelijkheid van informatie, het betrekken van burgers bij besluitvormingsprocessen en het stimuleren van een cultuuromslag naar meer openheid binnen overheidsorganisaties.

Het Actieplan Open Overheid is een (niet uitputtende) bundeling van inspanningen om tot een open overheid te komen. Het plan bevat zowel bestaande initiatieven als nieuwe acties. Het doel is om ervoor te zorgen dat iedereen, ongeacht achtergrond of vaardigheden, toegang heeft tot en kan profiteren van de mogelijkheden die een open overheid biedt.

De samenwerking met het Actieplan Open Overheid is uiterst prettig en constructief.
Dat verschillende oplossingsrichtingen uit ons manifest als actie zijn overgenomen in het
Actieplan Open Overheid ervaren we als een mooi compliment.
Het onderstreept het belang van een gelijkwaardige informatiesamenleving.
Niet alleen voor Nederland, maar op wereldschaal. Nederland kan daar nu een prachtig voorbeeldland in worden.

Eppo van Nispen tot Sevenaer
Ambassadeur van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken

Het Actieplan Open Overheid komt altijd in co-creatie tot stand. Voor de totstandkoming is samengewerkt met medeoverheden, maatschappelijke organisaties en inwoners. Iedereen kreeg de kans om ideeën, suggesties en kritische noten voor te stellen. Deze inbreng vormt een deel van de inhoud van dit plan.

Zie ook het nieuwsbericht van Open Overheid en lees het actieplan op de website www.open-overheid.nl. De documenten, waaronder de beslisnota bij de kamerbrief, zijn ook in te zien op de website van de Tweede Kamer.

Ga naar de inhoud